سری تراشی قطعات برنج استیل CNC

انواع قطعه کار را از نظر جنس

قطعاتی که عملیات تراشکاری روی آنها انجام میگیرد از جنسهای مختلفی میباشــند، لذا برای تراشــیدن آنها نمیتوان از یک نوع ابزار استفاده کرد. به همین دلیل برای تراشــیدن قطعاتی ازجنسهای مختلــف، ابزارهای مختلفی از نظر جنس تهیه شــده است. جنس ابزار تراشکاری همواره متناسب با جنس قطعه کار انتخاب میشــود و همیشــه جنس آن ســختتر از جنس قطعه کارخواهد بود.قبل از معرفی جنس ابزارها الزم اســت که بهطور مختصر با جنس ساخت قطعه نیز آشنا شوید.

 انواع قطعه کار از نظر جنس

مهمتریــن جنس قطعات را فلزات آهنی مانند چدن و فولاد و فلزات غیرآهنی سبک و سنگین و آلیاژهای آنها و مواد مصنوعی تشکیل میدهند.
چدن : اگــر درصد کربن در آهن بیــن 06/ 2 تا 67/ 6 درصد باشــد، آن را چدن مینامند.
فولاد : اگر به آهن بین 5/0 تا 06/2 درصد کربن اضافه شــود آلیاژ به دست آمده فولاد نامیده میشــود. برای بهبود خواص فولاد آن را با عناصر دیگری مانند منگنز و کرم و سایر فلزات ترکیب فلزات غیرآهنی سبک : آلومینیــم و آلیاژهای آن جزء این دســته از فلزات به شــمار میروند. به علت سبکی وزن و اســتحکام زیاد در صنایع مختلف از جمله هواپیماسازی کاربردفراوان دارد و مقاومت به خوردگی آن بالاست
فلزات غیرآهنی سنگین : از فلزات غیرآهنی ســنگین میتوان به مــس و روی و آلیاژ مهم این دو یعنی کلیات برنج اشاره کرد. در برنج هرچه درصد مس افزایش یابد قابلیت براده برداری آن
کاهش مییابد که برای رفع این عیب به آن سرب اضافه میکنند. برنز نیز آلیاژی از مس و قلع میباشد ؛ از فسفر برنز برای ساخت یاتاقانها استفاده میکنند.
مواد مصنوعی : این مواد مانند پلی اتیلن از نفت خام به دست می آیند، به علت مزایای زیادی که دارند کاربرد فراوانی در صنعت داشته و قابلیت براده برداری خوبی دارند.

انواع جنس ابزارهای تراشکاری

برای تراشیدن قطعات با جنسهای مختلف به ابزارهایی با جنسهای متفاوت ابزارهای تراشکاری که از این به بعد رنده نامیده میشود احتیاج است. معمولا
از فلزاتی که ســختی بالایی داشته باشند و در برابر حرارت مقاومت نشان دهند ساخته میشوند.در ادامه به تشریح خواص فلزاتی که برای ساخت رندهها استفاده میشوند توجه کنید.

فولاد ابزار غیرآلیاژی

این فولاد به نام فولاد کربنی WS معروف بوده و از 5/0 تا 5/1 درصد کربن دارد. این فوالد ســختی خود را تا 250 درجه ســانتیگراد حفظ میکند. از این ابزار میتوان در سری تراشی فولادی نرم  فولا های غیرآلیاژی کم کربن استفاده کرد. امروز این جنس رنده کمترین کاربرد را دارد.
فوالد ابزار آلیاژی ایــن فوالدها علاوه بر کربن بــا فلزات دیگری مانند کــرم، ولفرام، وانادیوم، مولیبدن و کبالت آلیاژ شــده اند و بر دو نوع کم آلیــاژ و پرآلیاژاند. فولادهای ابزارســازی کم آلیاژ تا 300 درجه سانتیگراد و فولاد های پرآلیاژ تا 600 درجه ســانتیگراد ســختی خود را حفظ میکنند. فولادهای پرآلیاژ به نام فولاد های در مقاطع گرد، مربع و تندبــر SS یا HSS معروف اند. رندههای HSS معمولا متناسب یا ذوزنقه در طول 200 میلیمتر ساخته میشود. ابعاد مقاطع نیز معمولا با کاربرد آنها اســت، این رندهها برای استفاده با سنگ سنباده تیز میشوند

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

Call Now Buttonتماس با کارشناسان