خدمات سری تراشکاری cnc صنعتی تهران یکی از قدیمی ترین روشهای فرم دادن قطعات همراه با براده برداری است که به دلیل داشتن قابلیتهای بالا امروز نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای تولید اســتفاده میگردد.

فرایند خدمات تراشکاری به این صورت است که قطعه دوران داده میشــود و یک ابزار برنده ( رنده ) که جنس آن ســخت تر از جنس قطعه کار اســت

با حرکت خطی ســطح ساخت قطعه کار را میتراشد و آن را تبدیل به قطعه نهایی میکند. این اصل بنای کار دســتگاه تراش است. بنابراین دســتگاه تراش قادر اســت قطعاتی که دارای حجم دوار هســتند را بتراشــد. الزام به توضیح اســت که حجم دوار، حجمی اســت که از دوران یک شــکل هندســی حول یک ضلعش ، به وجود آید. مانند مخروط و استوانه.

خدمات تراشکاری cnc صنعتی تهران

مجموعه صنعتی تراش آنلاین  افتخار دارد با بهره‌گیری از کارشناسانی مجرب و کارآزموده فرایند تراش CNC را برای صنایع مختلف انجام دهد و درجهت بهبود و ارتقای روش‌های تولید گام بردارد. جهت سفارش آنلاین خدمات تراشکاری CNC می‌توانید با ما تماس بگیرید.

برای مشاوره رایگان یا سفارش با شماره ۰۹۱۲۳۹۴۶۱۹۱ تماس بگیرید

تاریخچه خدمات تراشکاری

در دنیای امروز پیشرفت سریع صنعت، باعث به وجود آمدن قطعات مختلفی شده است و چون این قطعات از نظر شکل، جنس و دقت با یکدیگر متفاوت اســت در نتیجــه روشهای مختلفی بــرای تولید آنها ابداع گردیده است.به طور کلی روشهای مختلف تولید به دو دسته تقسیم میشوند. روش اول تولید بدون براده برداری و روش دوم تولید با براده برداری. در شیوه نخست،
قطعه با توجه به خواص موادی تغییر شکل مییابد، یعنی جرم آن تغییر نمی یابد بلکه فرم آن تغییر می یابد مانند ریخته گری، آهنگری و نورد دســتگاه های تراش از ابتدایی ترین نوع ماشــینهای ابزار به شــمار میروند. تاریخچه آن از قرن 17 و 18 میلادی شروع شده است. قدیمی ترین روش تراش ،تراشیدن چوب به وسیله درخت بوده است. بدین معنی که دو سر چوب را بین دو درخت قرار داده و یک طناب به شاخه درخت می بستند و آن را حول چوب مورد نظر می پیچیدند.خدمات تراشکاری cnc طرف دیگر طناب را شــخص دیگری گرفته و با دستطناب را به حرکت در خواهد آورد.شخص دومی که در طرف مقابل قرار داشته اســت با رنده، چوب را میتراشیده است.این روش کم کم تکامل یافت تا در ســال 1740 میلادی اولین دســتگاه تراش در فرانسه شکل گرفت. در این دســتگاه تراش حرکت چرخشــی محور اصلی به وسیله دســت تأمین می شد. در این ماشــین محور اصلی توسط دو چرخ دنده ساده به میله پیچ بری متصل بود و امکان تراشیدن پیچ نیز فراهم شده بود. در سال 1796 میلادی یک نفر انگلیسی به نام فری Freetand برای اولین بار دستگاه تراشی ساخت که دارای میله پیچ بری بود و با عوض کردن چرخ دنده های روی محور اصلی و محور پیچ بری می توانست پیچ های مختلف را بتراشد. در همین سالها دســتگاه تراشی ابداع گردید که با اســتفاده از پدال محور کار آن به گردش درمی آمد در ســالهای 1800 تا 1830 دستگاه های تراشی با بدنه چوبی و پایه آهنی ساخته شد. در سال 1850 دستگاه تراشی با بدنه آهنی ساخته شــد و در سال 1853 در نیویورک دستگاه تراشی با ریلهایی به طول 20 فوت که کارهایی به قطر 10 اینچ را می تراشــید ساخته شــد. امروزه بعد از گذشته ســالها از اختراع دستگاه خدمات تراشکاری و مجهز شدن این دستگاه به هدایت کننده هایرایانه ای CNC هنوز هم دســتگاه تراش دستی هسته مرکزی صنایع امروزی را تشکیل میدهد و حتی کســانی که با دستگاههای تراش جدید کار میکنند سری خدمات تراشکاری

نیاز به یادگیری و تســلط بر نحوه عملکرد دســتگاه تراشهای دستی را دارند. در کارخانه های امروزی که مجهز به دســتگاه های مدرن هستند، در کارگاه های ابزارســازی و ماشین سازی آنها تراشکار های زبردست با دستگاه تراش های دستی نقشه های طراحان و مهندسان را به اجرا درمیآورند. دستگاه تراش را به حق میتوان سلطان ماشین های ابزار نامید، زیرا قادر به انجام کارهایی است که ماشینهای دیگر از انجام آن عاجزند.خدمات تراشکاری cnc صنعتی تهران

اجزای خدمات تراشکاری

معرفی دستگاه سری تراشکاری

در این قســمت متداولترین خدمات تراشکاری کشــورمان معرفی میگردد. این دستگاه که به نام TN50 شناخته شده است ساخت کارخانه ماشین سازی تبریز
است.

ریل دستگاه

ریل دستگاه محل قرارگیری و هدایت قسمتهایی از دستگاه اســت که دارای حرکت خطی اند مانند قوطی حرکت و مرغــک. ریل مانند یک پل روی پایه های دو طرف دســتگاه قرار گرفته اســت. پایه ها و ریل دســتگاه از جنس چدن، ریخته گری شــده اند تا ارتعاشــات را در خود خنثی کنند. پایه ها توســط پیچ روی فنداســیون بتونی زیر دستگاه محکم شــده اند.خدمات سری تراشکاری cnc صنعتی تهران 

نکات ایمنی و حفاظتی

1 .از به دست کردن انگشتر، حلقه، ساعت و … و پوشیدن شالگردن و … خودداری کنید.
2.ناخن ها و موها باید کاملا کوتاه باشد.
3 .در کارگاه خدمات تراشکاری لباس کار و کفش ایمنی مناسب بپوشید.
4 .قبل از شروع به کار از مقررات داخل کارگاه خدمات تراشکاری مطلع شوید.
5 .از شوخی کردن در محیط کارگاه خدمات تراشکاری جداً بپرهیزید.
6 .تابلوهای هشداردهنده و ایمنی داخل کارگاه خدمات تراشکاری را مطالعه کنید.
7 .قبل از شروع به کار با هر دستگاهی قسمتهای مختلف آن را بشناسید و نحوه خاموش و روشن کردن آن را یاد بگیرید.
8 .قبل از شروع به کار با دستگاه تراش آن را روغن‌کاری کنید و سطح روغن در چشمی ها را کنترل کنید.
9 .قبل از روشن کردن الکتروموتور مطمئن شوید اهرم راه اندازی در حالت خالص است.
10 .قبل از به حرکت درآوردن سه نظام مطمئن شوید که سه نظام در اثر گردش به چیزی برخورد نمی کند.
11 .در هنگام کار از وسایل حفاظتی مانند عینک محافظ استفاده کنید.
12 .در هنــگام خدمات تراشکاری بــه هیــچ عنوان از دستکش استفاده نکنید و بــه براده ها دست نزنید.
13 .به هیچ عنوان برای نگه داشــتن ســه نظام از کلید فشاری قرمز رنگ کلید خاموش کردن الکتروموتور استفاده نکنید.
14 .بعد از اتمام کار، دستگاه خدمات تراشکاری خود را تمیز کنید. تمامی براده ها و روغن روی آن را پاک کنید.
15 .برای پاک کردن براده ها از قلم مو و نخ پنبه استفاده کنید.
16 .برای پاک‌کردن براده ها از هوای فشرده استفاده نکنید و همچنین براده ها را فوت نکنید.
17 .از ضربــه زدن به قســمتهای مختلف دســتگاه خدمات تراشکاری ، خصوصا ریــل و راهنما ها جدا خــودداری کنید.
18 .بعــد از اتمــام کار اطــراف دســتگاه خدمات تراشکاری را تمیز کنید و وســایل مربوط بــه دســتگاه را مرتب کنید.
19 .به هیچ عنوان به سه نظام در حال حرکت دست نزنید.
20 .به هیچ عنوان در هنگام دوران سه نظام اهرم های دستگاه را جابه جا نکنید.

Call Now Buttonتماس با کارشناسان